شوراي مستقل پناهندگان و پناهجويان

torsdag, oktober 14, 2004

اساسنامه شوراي مستقل پناهنجويان و پناهندگان – استكهلم "


" اساسنامه شوراي مستقل پناهنجويان و پناهندگان – استكهلم "

يكه تازي صاحبان اقتصادي جهاني در عرصه سياست ، قطبي شدن هر چه وسيعتر جهان از نظر اقتصادي، سياسي و مذهبي ، وجود حكومت هاي مستبد و سركوبگر در جوامع غيرصنعتي همانند ايران ، به مسلخ كشيدن ارزش هاي انساني در سطح جهان ، زير پا گذاردن ابتدائي ترين حقوق زنان ، بردگي و كار اجباري كودكان و ... پديده ائي بنام پناهجويي و مهاجرت گروهي به كشورهاي صنعتي را پديد آورده است .
در اين راستا وجود نهادهاي مستقل و كارآيي كه مشكلات پناهجويان را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار دهد نقشي سرنوشت ساز و تعيين كننده خواهد داشت. اين ضرورت بدون سازمان يابي ، خودپوئي و مشاركت پناهجويان غيرممكن است ، از اين جهت ما ، جمعي پناهجو و پناهنده عضو در شوراي مستقل پناهجويان و پناهندگان حول مفاد ذيل به توافق رسيده ايم :

تعريف :
شوراي مستقل پناهجويان و پناهندگان تشكلي است مستقل كه فارق از ديدگاههاي خاص سياسي ، مذهبي ، قومي و ملي افراد ، هر شخصي كه اساسنامه شورا ، را بپذيرد مي تواند در آن عضو باشد.

وظائف و اهداف شوراي مستقل پناهجويان و پناهندگان :
1-تلاش در جهت دستيابي پناهجويان به پناهندگي و اقامت دائم در كشور سوئد بر اساس كنوانسيونهاي بين المللي ، كنوانسيون ژنو ، و نهادهاي حقوق بشري.
2-بنابر اعلاميه جهاني حقوق بشر اعتقاد شورا بر اين است كه پناهندگي يك حق است ، نه كالايي و يك امتياز جهت معامله حكومت ها.
3-شورا تلاش خواهد كرد زمان انتظار دريافت پناهندگي و اقامت دائم پناهجويان را به حداقل مدت زمان ممكن برسد ، قبل از اينكه پناهجويان از نظر جسمي و روحي فرسوده و نابود شوند.
4-تلاش در راه از بين بردن قانون دستگيري ، زنداني كردن و ديپورت پناهجويان.
5-شورا وظيفه خود مي داند درجهت دريافت هرگونه اقدام حمايتي و رفاهي براي پناهجويان كوشا باشد.
6-پناهجويان و پناهندگان بايد از اجازه كار ، بيمه ، درمان ، آموزش و رفاه نسبي ، اجتماعي ، حقِ بدون قيد و شرط دفاع از زندگينامه ، حق فعاليت سياسي ، حق انتشار نظر و اثر و ساير حقوق هم طراز با شهروندان كشور پناه پذير برخوردار باشند.

فعاليتهاي حقوقي :
الف)- يافتن وكلاي مجرب و شايسته و جذب آنان جهت حمايت از شورا و پرونده هاي ارجاعي از طرف شورا.
ب)- تماس منظم با سازمانهاي حقوق بشري و شخصيت هاي منفرد مدافع حقوق پناهندگي.

فعاليتهاي سياسي :
الف)- تماس منظم با سازمانها ، نهادها ، احزاب و گروههاي بين المللي فعال در زمينه پناهندگي و حقوق بشر و جلب حمايت و همكاري آنان.
ب)- رابطه وسيع با رسانه هاي خبري بين المللي.
ج)- تاسيس سايت اينترنتي و اداره و به روز آوري آن با همكاري ساير اعضائ هيئت اجرائي.

فعاليتهاي رفاهي :
الف)- اطلاع رساني و همكاري با پناهجويان براي يافتن شغل و مسكن مناسب.
ب)- برگزاري كلاس هاي آموزشي ، آموزش زبان.

هيئت اجرائي :
هيئت اجرائي متشكل است از يك هيئت منتخب پنج نفره كه توسط اعضا در مجمع عمومي انتخاب گرديده است. مدت مسئوليت هيئت اجرائي يكسال بوده و در پايان سال ضمن ارائه گزارش كار و گردش مالي به مجمع عمومي انتخابات تجديد خواهد شد.
هيئت اجرائي موظف است نتايج اقدامات خود را( شورا ) به نحو مقتضي ( سايت اينترنتي شورا – راديوهاي محلي – صدور بيانيه و اعلاميه ) به استحضار اعضاي شورا برساند.
از ديگر وظائف هيئت اجرائي برگزاري مجامع عمومي دوره ايي و مجمع عمومي اظطراري مي باشد.
مجمع عمومي دوره ايي هر ... ماه يكبار تشكيل مي گردد. جلسات مجمع عمومي دوره ايي با حضور .....% اعضاي شورا رسميت مي يابد. هيئت اجرائي مي تواند در صورت نياز به نظرات مجمع عمومي ، درخواست تشكيل مجمع عمومي اظطراري را بنمايد.

سمت ها و مسئوليئت هاي هيئت اجرائي :
1-Ordförande : دبير شورا : مسئول پيشبرد سياست هاي شورا و برنامه ريزي سياست هاي آينده شورا به كمك و همفكري ديگر اعضاي هيئت اجرائي ميباشد.
2- Talesman : سخنگو : مسئول اعلام نظرگاههاي رسمي شورا بوده و انتشار اطلاعيه هاي شورا در رسانه ها را به عهده دارد.
3-Sekreter : منشي : مسئول ثبت صورت جلسات در هيئت اجرائي ، ثبت صورت جلسات در مجامع عمومي.
4-مسئول امور مالي : مسئول پيگيري و دريافت كمك مالي از نهادهاي رسمي و دولتي و گرفتن حق عضويت از اعضا ميباشد، تهيه گزارش گردش مالي شورا به مجمع عمومي.
مسئول امور مالي مؤظف است ظرف كوتاهترين زمان پس از ثبت رسمي شورا نسبت به افتتاح حساب بنام شوراي مستقل پناهجويان و پناهندگان اقدام نمايد.
حساب فوق دو امضاء بوده كه به ترتيب دبير شورا و مسئول امور مالي مشتركا‍ً مسئوليت امضاي مكاتبات مالي را خواهند داشت.
5-مسئول سايت اينترنتي و ارتباطات : طراحي وتهيه سايت اينترنتي بنام شورا ، به روز آوري سايت اينترنتي ، كليه ارتباطات نوشتاري با نهادهاي عمومي و دولتي در محدوده جغرافيايي سوئد و نهادهاي بين المللي را به عهده دارد.


توضيح :
الف)-كليه مسئوليت هاي سياسي و حقوقي و ارتباطي در هيئت اجرائي به عهده دبير شورا ، سخنگوي شورا و مسئول سايت اينترنتي و ارتباطات شورا خواهد بود.
ب)- جلسات هيئت اجرائي هفتگي بوده و با حضور سه نفر از اعضاي هيئت اجرائي رسميت مي يابد.
ج)- سه نوبت غيبت غير موجه اعضاي هيئت اجرائي در جلسات موضوع عضويت در هيئت اجرائي را با تصويب اكثريت مطلقِ اعضا لغو خواهد كرد.
د)- مسئوليت برگزاري جلسات در بين اعضاي هيئت اجرائي تقسيم خواهد شد.

وظايف اعضاي شورا :
الف)- پذيرش مفاد اساسنامه شورا كه در مجمع عمومي مورد تصويب قرار گرفته است و كوشش پيگير براي احقاق حقوق پناهندگي مطابق اساسنامه.
ب)- پرداخت حق عضويت به مبلغ 100 كرون براي يك دوره ... ماهه.
ج)- شركت در مجمع عمومي دوره اي ، مجمع عمومي فوق العاده ، آكسيونهاي مورد تصويب شورا در زمينه دفاع از حقوق پناهجويان و پناهندگان.

måndag, oktober 04, 2004

اعلام موجوديت شوراي مستقل پناه جويان و پناهندگان

پناهندگي يك حق است نه يك امتياز
با توجه به سيايت هاي پناهنده ستيز كشورهاي اروپايي و عدم وجود يك تشكل مستقل حامي پناهجويان اين ضرورت از سوي گروهي از پناهندگان و پناهجويان حس گرديد و در نشستي در شهر استكهلم سوئد در ماه سپتامبر اقدام به تشكيل شوراي مستقل پناهجويان و پناهندگان نمودند.
اين شورا يك تشكل صنفي است كه در راستاي حمايت از پناهجويان و پناهندگان تشكيل گرديده است . اساس نامه شورا پس از تصويب در مجمع عمومي در همين سايت منتشر خواهد شد.